Uslovi korišćenja


Uslovi korišćenja web lokacije andric.rs i zakonska ograničenja

PAŽNJA: MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA OVE WEB PREZENTACIJE, PAŽLJIVO PROČITATE SLEDEĆE USLOVE. KORIŠĆENJEM OVE PREZENTACIJE PRIHVATATE POMENUTE USLOVE. AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVU PREZENTACIJU.

Korišćenje web lokacije

Firma Andrić Company  vas ovlašćuje da pregledate i preuzimate materijale sa ove Web lokacije  samo za vaše lične, nekomercijalne potrebe, pod uslovom da zadržite sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima koja se sadrže u originalnim materijalima na svim njihovim kopijama. Materijale na ovoj Lokaciji ne možete da menjate na bilo koji način odnosno da ih reprodukujete ili javno prikazujete, izvodite ili distribuirate odnosno na drugi način koristite u javne ili komercijalne svrhe. Zabranjeno je svako korišćenje ovih materijala na bilo kojoj drugoj Web lokaciji ili računarskoj mreži u bilo kakve svrhe. Materijali na ovoj Lokaciji zaštićeni su autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje bilo kog od ovih materijala sa navedene Lokacije može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima, žigu ili drugih zakona. Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova, ovlašćenje koje imate za korišćenje ove Lokacije automatski prestaje, a sve preuzete ili odštampane materijale morate odmah uništiti.

Odricanja odgovornosti

MATERIJALI I USLUGE NA OVOJ LOKACIJI DATI SU “TAKVI KAKVI JESU” BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE PRODAJE, PRILAGOĐENOSTI ODREĐENOJ NAMENI ILI NEKRŠENJA INTELEKTUALNE SVOJINE. Obaveze firme Andrić Company  u pogledu njenih proizvoda i usluga regulisane su isključivo ugovorima na osnovu kojih se pružaju i ništa na ovoj Lokaciji ne može se smatrati izmenom tih ugovora. Andrić Company  ne garantuje za preciznost i potpunost materijala ili usluga na ovoj Lokaciji. Andrić Company  može da izvrši promene, u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, u materijalima i uslugama na ovoj Lokaciji ili na proizvodima ili cenama opisanim u njima. Materijali i usluge na ovoj Lokaciji mogu biti zastareli, a Andrić Company  se ne obavezuje da će ažurirati materijale i usluge na njoj.

Ograničenje odgovornosti

Andrić Company , njegovi dobavljači ili ostali samostalni proizvođači navedeni na ovoj lokaciji, ni u kojem slučaju nisu odgovorni ni za kakve štete (uključujući, bez ograničenja, štete nastale zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili prekida poslovanja) nastale zbog korišćenja, nemogućnosti korišćenja ili kao rezultat korišćenja ove lokacije, bilo kojih web lokacija povezanih sa ovom lokacijom ili materijala, informacija ili usluga koje se sadrže na nekim ili na svim navedenim lokacijama, bez obzira da li su zasnovane na garanciji, ugovoru, vanugovornoj odgovornosti ili bilo kojim drugim pravnim osnovama i bez obzira na to da li je Andrić Company  upoznat ili ne sa mogućnošću nastanka navedenih šteta. Ako zbog korišćenja materijala, informacija ili usluga sa ove lokacije budete morali da servisirate, popravljate opremu ili ispravljate podatke, sami snosite sve na taj način nastale troškove. Ako važeći zakon ne dopušta isključenje ili ograničenje slučajnih ili podsledičnih šteta, navedena isključenja ili ograničenja na vas se ne odnose.

Materijal koji prosleđuje korisnik

Andrić Company  na ovoj Lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja (Saopštenja)  koja prenosite ili šaljete na ovu Lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Andrić Company  nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Andrić Company  i osobe koje on odredi mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste Saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe. Lični podaci koje prosledite firmi Andrić Company  u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirani u skladu sa dokumentom Politika privatnosti. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu Lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Žigovi

Logo  Andrić Company je zaštitni znak firme Andrić Company i zabranjeno je njegovo kopiranje, neovlašćeno prikazivanje i korišćenje u komercijalne svrhe bez prethodno dobijene dozvole.

Opšte odredbe

Andrić Company  administrira ovu Lokaciju iz svojih kancelarija u Beogradu, Republika Srbija. Andrić Company  ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj Lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Republike Srbije  a pristupanje ovim materijalima i uslugama iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz odnosno uvoz radi izvoza materijala ili usluga na ovoj Lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Republike Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj Lokaciji izvan Republike Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Andrić Company  može revidirati ove Uslove bilo kada ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.